Bu Tarih Yeniden Yaşanmayacak, Ama Yeniden Yazılacaktır!..

Kürt siyasetine yeni bir renk daha katıldı. Kürt toplumunun ve siyasetinin demokratikleştirilmesi ve Kürt sorununun çözümünü temel misyonu olarak belirleyen PWD kuruluşunu resmen ilan etti.21-26 Ekim
2004 tarihleri arasında gerçekleşen Partiya Welatparezen Demokraten Kurdistan Kurucular Kurulu Toplantısı,halkımızın geçmişini ve geleceğini ilgilendiren çok önemli konuları tartışarak karara bağladı.

Hıdır Yalçın
02.11.2004 - 14:07

Kurucular Kurulu Toplantısının tartışıp karara
bağladığı en önemli konulardan biri de PKK, Kongra-Gel le
özdeşleştirilen
Özgürlük hareketi tarihinin bilimsel temelde yeniden yorumlanması ve
yazımıdır.PWD bu konuya ilişkin kararını dayandırdığı gerekçesiyle
birlikte
kamuoyu ile paylaşacaktır.Bilimsel bir yaklaşımla ve verilere dayalı
doğru
bir tarih analizi sadece geçmişi aydınlatmak açısından değil,günümüzü
ve
geleceği doğru tanımlamak bakımından da oldukça hayatidir.Bugün kürt
siyaset
cephesinde yaşanan muğlaklığın ve kavram kargaşasının netleşmesinin de
önemli bir ayağını bu konu oluşturmaktadır.


Tarihin hep egemen güçlerin çıkarlarına uygun
yazıldığı doğru bir tesbittir.Ancak bir başka doğru daha vardır.O da
tarihi
yaratmada gerçek emeğin sahibi olanların buna sahip çıkma gücü ve
iradesini
göstermemeleri,egemen güçlerin tekeline yol açmıştır.Bu gerçeği çok
somut
olarak Kürt Özgürlük hareketi sürecinde yaşamaktayız.Bu gidişata dur
deme
kabilinde bir nokta koymak gerekiyor.İşte PWD nin aldığı kararın böyle
bir
özelliği vardır.


Hiç şüphesiz tarihi durdurmak ya da başa dönüp
yeniden yaşamak imkansızdır.Eğer bu mümkün olsaydı yapılacak en doğru
şey
Kürt özgürlük hareketini yanlışlarından ve günahlarından arındırarak
yeniden
yaratmak ve yazmak olacaktı.Tabi mümkün ve gerekli olan bir şey var,bu
tarihi bilimsel bir yaklaşımla yeniden yazmak,gerçekleri yerli yerine
oturtmak ve herşeye hakkını vermektir.Yine en azından bundan sonrasını
temiz,adeletli ve bilimsel temelde yaşamak ve yazmak.....


?Yoktan varettim? zihniyetiyle ve tanrı kral
ekseninde ele alınıp yazılan resmi PKK tarihi anti bilimseldir ve
gerçekleri
yansıtmaktan uzaktır.?Yoktan var etmek Tanrılara Mahsustur derler?
ya.Bu
zihniyetle kürdü yarattığını iddia etmek daha başlangıçta kürdün geçmiş
isyan ve direniş tarihini inkar etmektir.PKK yoktan var etmemiştir.Ne
kadar
eleştirilsede Kürt
isyanları,masalları,destanları,türküleri,ezgileri,her bir
kürdün yüreğinin bir köşesinde gizli duran acısı ve Kürdistan hayali ve
yaralıda olsa,sinmişte olsa somut bir olgu olarak kürt toplumu,
kürtlüğü
20.yüzyıla taşıyan temel olgulardır.Kuzey Kürdistan?da 20.yüzyılın son
çeyreğinde ortaya çıkan siyasi hareket ve gruplar bu zemin üzerinde
çıkış
yapmışlardır,bunun adına ortaya çıkmışlardır.Bu gerçeği yok sayarak
sıfırdan
yarattım iddiasıyla ortaya çıkan PKK daha başından bir tanrı kral kültü
yaratmaya karar vermiş olmalıki,bu kadar anti bilimsel bir iddiayı bu
güne
kadar sürdürmüştür.Düzeltmeye buradan başlamak gerekir diye
düşünüyorum.


Bu tarihin ve ulusal demokratik kazanımların
yaratılmasında milyonların rolü vardır.Her birinin ne rol oynadığını
ayrıntılarıyla burada yazmak hem imkansız,hem de bu yazının konusu
değil.Ancak konuyu anlaşılır kılmak bakımından bazı emek sahiplerine
atıfta
bulunmak yerindedir.Geçmiş isyan tarihinin rolünü vurgulamakla
yetindim.Güncel olarak bu tarihi ve ulusal demokratik kazanımları
yaratan
aktörler sayısızdır.Yurtsever,emekçi kürt halkı en temel dinamik güç
olarak
özgürlük tarihinin sahibidir.Binlerce kahraman şehit vardır.Bunları
tartışmıyorum.Üzerinde durmak istediğim,Kürt özgürlük tarihi ve
kazanımlarının yaratılmasında büyük rol sahibi olan binlerce değerli
kürt
siyasetçisinin,aydınının,sanatçısının kendini tanrı katında gören PKK
nin
tanrı kral sistemi tarafından inkar edilmesidir.Bu büyük adeletsizliği
kendi
tarihimizden silmeliyiz.Özgürlük ve adalet çığlığıyla uyanan kürdün
tarihinde ve yaşamında adeletsizlik olmamalıdır.


Hangi kürt kürdistan da yaşanan isyan ve
direniş
öykülerini,ninnilerini,bunu yaratan kahramanların öyküsünü dinleyerek
büyümemiştir.Bu gün anı sanı unutulan Ayşe Şan ın yüreğinden kopan hoş
sedanın kürdün yüreğinde yarattığı dalgalanmayı kim inkar
edebilir.Bugün ne
yaptığını tam olarak bilmiyorum ya da bundan sonra ne yapacağını tam
kestiremiyorum ama Şivan Perwerin Kürdün yurtsever duygularını
ayaklandıran
türküleri ,en az bir partinin kürt uyanışındaki rolünden az bir rol
oynamadı.Kürdün tarihini,dilini,kültürünü ve geleceğini
dillendiren,yazıp
çizen onlarca kürt örgütü ve siyasetçisinin emeğini en azından inkar
etmeden
hakkıyla teslim etmek gerekmiyor mu?Hala eli kalem tuttukça yazıp-çizen
onlarca kürt aydınının,tüm baskılara ve tehditlere rağmen devam eden
aydınlatma çabası eşsiz değere sahip değilmidir? Onlarca kürt dergisi
ve
gazetesinin ,kürt yurtsever bilincinin oluşmasında küçümsenmeyecek
rolleri
vardır.Mehdi zana nın Diyarbakır Belediye Başkanlığı döneminde
yaptıklarının
da unutulmaması gerekir.Zindanlarda ve mahkemelerde kürtlüğü
haykıranları,bedenini cayır cayır yakanları ve tabiki hiç unutulmaycak
olan
şanlı gerila direnişini.....Mazlumları,Hayrıleri,Kemalleri ve sayısız
adsız
direnişçiyi unutmadan bu tarihi yeniden yazmak gerekir.İşte Kürt
özgürlük
tarihi kavramından bunu anlamak gerekir.Bu gerçekler yadsınarak doğru
bir
tarih yazımı olamaz.Birde PKK nin hain-ajan-işbirlikçi suçlamasıyla
infaz
ettiği,intiharı tek seçenek haline getirdiği ve siyasetin dışına ittiği
onlarca devrimcinin, özgürlük mücadelesindeki emek ve fedekarlıkları,
önünde
sadece saygıyla egilmeyi gerektirir.Tanrı kral eksenine oturtulan PKK
nin
herşeyi sıfırdan yarattım iddiası hiç bir bilimsel değer ve anlam
taşımamaktadır.Bundan şu sonucu çıkarmak doğru olmaz diye
düşünüyorum.PKK
nin Kürt özgürlük tarihi ve kazanımlarının yaratılmasında hiç rolü
yoktur!
Hayır.Bu iddiada bulunmakta en az PKK nin herşeyi sıfırdan yarattım
iddiası
kadar kadar gülünç ve anti bilimseldir.


Tek başıma adeleti sağlama ya da adalet dağıtma
iddiasında değilim ancak,bilimsel ve adil yaklaşım PKK nin de Kürt
özgürlük
tarihindeki rolünü teslim etmeyi gerektirir.Rededilmesi gereken emek
gaspçılığına dayanan ve herşeyi tanrı kral yarattı iddiasıyla tüm
olumlukları bir yerlerin kerameti olarak gören fanatik zihniyetin,
siyaset
tarzı ve tarih anlayışıdır.PKK adı altında sürdürülen otuz yıllık
mücadele
sürecinde eşsiz fedakarlıklar gösterildi,direnişler sergilendi.Bir çok
örgüt
ve kişinin cesaret etmediğine cesaret edildi.Aynı PKK, tarihimizde
lanetle
anılması gereken olumsuzluklara da imza attı.Bunları bazı kötü kişiler
yapmadı.Bu gerçeği gözardı etmeden söylemek gerekir ki,olumsuzlukların
gerçek kaynağı anti-bilimselliğe dayanan bu tanrı kral
zihniyetidir.İyilik
Tanrı meziyeti,kötülük ise kula mahsustur zihniyetiyle tarihi süreçleri
ve
olayları açıklamak,ortaçağ için geçerli bir yöntem olabilir ama
günümüzde
bir saptırma ve saçmalıktır.Atık kürtler sesli düşünce sürecine
girdiler.Hala sessiz düşünmeyi tercih eden milyonlar olsada sesli
düşünmeye
doğru süreç hızla işlemektedir.


Kürt özgürlük hareketini PKK-KONGRA-GEL le
özdeşleştiren anlayışın karşısındayız.Aynı şekilde özgürlük hareketinin
tarihi sadece PKK nin çabalarıyla sınırlandırılmış bir süreci
kapsamıyor ve
PKK nin resmi tarih anlayışı bu süreci anlatmıyor.Kürt özgürlük
hareketi
kavramı,kürtlük davasına katkı sunan
?büyük, küçük, siyasi, düşünsel, sanatsal,askeri yada maddi- tüm
kişi,çevre,grup
ve partlerin birleşik emeğini ifade etmektedir.Gerçek ve bilimsel tarih
bu
gerçeklerin yerli yerine oturtularak yazıldığı tarihtir.Bu manada PWD
nin
tarihin yeniden yazımına ilişkin aldığı karar sonderece anlamlı ve
isabetlidir.Görünen o ki,kürt siyasetci ve aydınları önümüzdeki
günlerde
böylesi önemli bir tartışmayı hakkıyla yürüterek sonuca
bağlayacaklardır.Bilimsel düşünelim,adil davranalım.Geçmişte doğru
yapamadığımızı bugün ve gelecekte yapalım.Tarihi yeniden yaşamak mümkün
değilse de,doğru yazmak ve geleceği doğru belirlemek mümkündür.Böyle
yapmakla en azından yanlışları düzeltmiş,adeletsizlikleri gidermiş
olarak
yanlışları bugüne ve yarına taşırmayı önlemiş olacağız.


Yakınmaya,şikayet etmeye gerek yok.Roller doğru
ve
yeterli oynanmak durumundadır.Aksi halde her şeyi ben yarattım diyen
zihniyet kürt özgürlük hareketini istediği yere götürme hakkınıda
kendisinde
görecek ve oraya engelsiz taşıyacaktır.İşte dün kürt yurtseverlerini
kemalist etkiler taşıyorsunuz diye ağır suçlamalara tabi tutarak
iradelerini
teslim almaya çalışan bu zihniyet bugün kemalizmi övmeyi kürt
yurtseverliğinin temel özelliği haline getirir.

Dün 20 yüzyıl kürt isyanlarının bastırılması,katliam ve sürgünden Kemalizmi sorumlu tutan
ve bunu temel çıkış noktası olarak kabul eden bu zihniyet bugün,Kemalizmi Kürtleri kurtaran-yaşatan faktör olarak görmekte,dolayısıyla katliamları meşrulaştırmaktadır.Kürt sorununu içinden çıkılmaz hale getiren inkarcı-egemen sistemlere barış eli uzatan bu zihniyet, Sipan Rojhilat
gibi büyük kürt aydın ve siyasetçilerini katledecek kadar kürt kanına girmeye cesaret etmektedir.Bunlara son vermenin yolu,doğru bir tarih anlayışı, güncel siyasi perspektif ve ulusal demokratik birliktir.

Etiketler: PWD-K, Pwdnerin, Kurdistan, Kurd, Kürtçe