Parti Tüzüğü
21.10.2004

1. BÖLÜMGenel Esaslar

1- Partinin adı: Partiya Welatparêzên Demokratên Kurdistan'dır.

Partinin kısaltılmış adı; PWD şeklindedir.

2- Partinin amblemi: Mavi zemin üzerinde, başparmağı güvercin başı olan birleşik açık el işareti etrafında daire şeklinde parti isminin yazılı halidir. Mavi renk özgürlüğü, başparmağı güvercin şeklinde olan birleşik açık el; barışı ve ulusal birliği sembolize eder,

3- Partinin amaçları:

PWD; Kürt halkının insan ve ulus olmaktan kaynaklı tüm haklarını savunur ve bu hakların kazanılması, anayasal teminat altına alınması ve idari federal çözüme kavuşturulması için mücadele eder.

PWD; Türk devletinin egemenliği altında bulunan Kuzey Kürdistanda çözüm sürecine giren Kürt sorununu barışçıl ve demokratik ölçüler dâhilinde siyasal diyalog yoluyla çözümünü esas alır. Şiddetin her biçimini reddeder ve terörizme karşı olmayı temel bir ilke olarak benimser.

PWD; Demokrasi ve yurtseverlik ekseninde tüm Kürtlerin birliğini ortak mücadele ve dayanışmasını vazgeçilmez temel bir yaklaşım olarak ele alır. Kürt siyaset cephesinden düşmanlık kavramını ve bundan kaynaklanan politik duruş ve mücadele yöntemlerini reddeder. Kürdistanın diğer parçalarındaki Kürt sorununun çözümünü destekler, bu temelde mücadele yürüten teşkilatlarla kardeşlik ve dostluk anlayışına uygun ilişkiler kurar.

PWD; Çevresi ile bütünlüklü insan merkezli siyaset anlayışını esas alır. İnsanı örgütün ve siyasetin aracı olarak gören kullanımcı anlayışı reddeder.

PWD; Temel insan hak ve özgürlükleri ve demokratik kriterleri belirleyen uluslararası sözleşmelere uymayı kabul eder. Demokratik ölçü ve değerlerin Kürt Toplumuna taşırılması ve Kürt toplumunun demokratikleştirilmesi için etkin çaba sahibi olur. Dini fanatizm, şoven milliyetçilik ve reel sol dogmatizmi kabul etmez. Bilimin ve bilimsel aklın eleştirel çözüm ve ikna gücüne dayanır.

PWD; Kürt halkının bölge hakları ve dünya ulusları ile barış ve kardeşlik içinde karşılıklı saygı ve hoşgörüye dayalı bir ilişki içinde olmasın savunur. İçten ve dıştan kaynaklı halkları birbirine düşman hale getiren ve çatıştıran böl- parçala- yönet politikalarına karşı mücadele eder, Kürt iç barışı, bölge ve dünya barışı için etkin çaba sarf eder. Irk, din, dil, cins ve düşünce farklılıklarını düşman uçlarda kutuplaşma ve çatışmanın değil, demokratik birlik ve kültürel zenginliğin gerekçesi olarak kabul eder. PWD; Kongrenin onayladığı programda ayrıntılarıyla ifade edilmiş hedefleri başarı ile gerçekleştirmek için örgütlenir ve mücadele eder.


2. BÖLÜMParti Üyeliği

1- Partinin program ve tüzüğünü kabul eden, program amaçları doğrultusunda ve tüzük esaslarına uygun gücü ve yeteneği ölçüsünde aktif çalışma yürüten, üyeliği resmen kabul edilmiş ve düzenli aidat ödeyen 18 yaşını doldurmuş her kişi parti üyesidir.

2- Başka bir siyasi partiye üye olanlar söz konusu partide üyeliklerini resmen sona erdirmeden partiye üye olamazlar.

3- Üyelik için gerekli koşullara sahip olan kişi yazılı ya da sözlü olarak bulunduğu yerdeki parti örgütü ya da temsilciliğine başvuruda bulunur. Başvuru en geç bir ay içinde görüşülerek karara bağlanır. Üyeliğin kabul veya reddedilmesi gerekçesi ile birlikte başvuran kişiye iletilir. Üyeliğin kesinlik kazanması parti örgütlenme bürosunun onayını gerektirir.

4- Üyelik başvurusunun reddedilmesi halinde kişi itiraz hakkını bir üst örgüte başvurarak kullanabilir.

5- Üyeliği kabul edilen kişi hakkında gerekli bilgiler başvuru dilekçesi ile birlikte üye kayıt defterine işlenir.

6- Üyeliğin sona ermesi;

a- Üyenin ölümü

b- Üyenin istifası

c- Parti disiplin kurulu kararı gereğince üyeliğin sona erdiğini ifade eden durumlarda kişinin parti üyeliği sona erer.

7- Parti üyesi evrensel demokratik kriterler ve temel insan hak ve özgürlükleri çerçevesinde toplumu aydınlatma ve bu hakların gerçekleştirilmesi için çalışma yapmayı temel bir ilke olarak benimser.

8- Her parti üyesi seçme ve seçilme özgürlüğüne sahiptir. Partinin tüm kademeleri ve çalışma organları üyeye açıktır. Parti üyesi; parti üyeliğinden ve görevinden istifa etme hakkına sahiptir.

9- Parti program ve tüzüğüne uygun hareket etme koşuluyla her üye kişi temel hak ve özgürlükleri çerçevesinde siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel etkinliklerde bulunabilir.


3. BÖLÜMParti Örgütleri:

A- Köy - Mahalle Parti Meclisleri:

Köy ve mahalledeki bütün parti üyelerinin katılımıyla oluşan bu meclisler en temel parti organlarıdır. Resmi parti üyelerinin olmadığı yerlerde, parti siyasetine ilgi duyan ve gücü oranında katkı sunan yurtsever insanların yer aldığı meclis oluşumuna gidilir.

Köy-Mahalle Parti Meclisleri en az 7 üyeden oluşan bir yürütme organı seçmek suretiyle çalışmalarını yürütür. Ülke sorunları, parti politikaları ve icraatları hakkında eleştiri, görüş ve önerilerini sunarak parti karar ve politikalarının oluşumuna katkıda bulunur. İlçe kongrelerine belirlenmiş sayıda delege göndererek kendini temsil ettirir.

B- İlçe Kongreleri ve İlçe Meclisleri:

İlçe kongresi ilçe ve bağlı yerleşim birimlerindeki toplam parti üye sayısının üçte biri kadar seçilmiş delegeden oluşur. İlçedeki en yetkili parti organıdır. İlçe kongresi il kongresinden önce belirlenmiş bir zamanda gerçekleşir. İlçe kongresi belirlenmiş ihtiyaca cevap verecek yeteri kadar üyenin seçimiyle ilçe meclisini oluşturur. İlçe meclisi kendi üyeleri arasından belirlenmiş sayıda ilçe yürütme kurulunu seçer. İlçe yürütme kurulu partinin karar ve politikalarını ve meclisin oluşturduğu karar ve projeleri uygulamakla yükümlüdür.

C- İl Kongreleri ve İl Meclisleri:

İldeki parti üyelerinin üçte birine denk seçilmiş delege ile bağlı ilçelerde belirlenmiş sayıda seçilmiş delegenin toplamından oluşur. İldeki en yetkili karar ve denetim organıdır. İl kongreleri belirlenmiş sayıda üyeden oluşan il genel meclisini seçer. İl genel meclisi kendi üyeleri arasından ihtiyaca cevap verecek yeterli sayıda üyeden oluşan il yürütme kurulunu seçer. İl yürütme kurulu ildeki tüm parti çalışmalarının yürütülmesinden sorumludur.

D- Genel Kongre :

Partinin en üst karar ve denetim organıdır.

1- Genel kongre partinin program ve tüzüğünü görüşerek karara bağlar. Tüzük ve programda gerekli değişiklikleri yapma yetkisi yalnızca genel kongreye aittir.

2- Partiyi feshetme kararını genel kongre alabilir.

3- Genel kongre iki yılda bir toplanır. Parti genel meclisinin üçte bir üyesinin talebi ve parti genel meclisinin çoğunluk kararı ile kongre olağan tarihinden itibaren bir defaya mahsus olmak üzere en fazla bir yıl ertelenebilinir veya olağanüstü kongreye gidilebilinir.

4- Genel kongre delegeleri köy-mahalle, ilçe ve illerde belirlenmiş sayıda seçilmiş delegelerin katılımıyla oluşur. Bir önceki genel kongrede seçilmiş parti genel meclisi, başkanlık kurulu ve disiplin kurulu üyeleri kongrenin doğal üyeleridirler.

5- Genel kongre; parti genel koordinatörü, parti genel meclisi ve disiplin kurulunu seçer.

E- Parti Genel Meclisi :

Parti genel kongresi tarafından kongre delegeleri arasından ve koordine dâhil en az 21 üyenin seçiminden oluşur. İki kongre arası dönemde partinin en yetkili organıdır. Parti genel meclisi kendi üyeleri arasından koordinasyon kurulunu seçer.

Parti genel meclisi; örgütlenme, eğitim, dış ilişkiler ve diplomasi, basın-yayın enformasyon, maliye ve bütçe planlama, ekonomik işler ve sosyal dayanışma biçiminde işbölümüne giderek bürolar tarzında kendini örgütler ve çalışmalarını yürütür. Partinin dönemsel politikalarını belirler ve gerekli kararları alır. Parti Genel Meclisi üç ayda bir toplantısını yapar, partinin gündemindeki gelişmeleri değerlendirir.

F- Koordinasyon Kurulu:

Genel kongreye ve partinin genel meclisine karşı sorumludur. Kongrenin ve meclisin aldığı kararları plan ve projeleri uygulayan, tüm parti örgütleri arasında uyum ve koordinasyonu sağlayan en yetkili yürütme organıdır. Koordinasyon kurulu; kongrede seçilmiş bir koordinatör ve meclis tarafından seçilen bir koordinatör yardımcısı ve büro sorumlularının toplamından oluşur. . Aylık toplantı düzenini esas alır üyelerinden birinin talep etmesi durumunda her an toplanabilir. Parti genel meclisi bünyesindeki işbölümü esasına göre kendini düzenler ve çalışır.

Parti Genel Koordinatörü; Kongre delegelerinin 3/2 oyu ile seçilir. Birinci ve ikinci turda 3/2 lik oy oranına ulaşılamazsa, üçüncü tura en çok oy alan iki adayla seçime gidilir ve salt çoğunluğu sağlayan koordinatör seçilir. Koordinatör, en fazla bir dönem seçilebilir. Yeniden aday olması için en az bir dönem ara vermiş olması gerekir. Parti genel koordinatörü, meclis ve koordinasyon kurulu toplantılarına başkanlık eder ve çalışmaları arasında koordineyi sağlar.

G- Örgütlenme Bürosu:

Ülke çapında ve yurtdışındaki parti teşkilatları ve temsilciliklerinin oluşturulması ve işlerliğe kavuşturulmasından sorumludur. Partiye üyelik başvurularının kesinleşmesinden yetkili onay merciidir. Köy-mahalle, ilçe, il ve yurtdışında bağlı alt örgütlenme büroları oluşturur.

H- Dış İlişkiler ve Diplomasi bürosu:

Partinin devlet, parti, örgüt ve kurumlarla ilişki ve ittifak politikasını uygulamaktan ve geliştirmekten sorumludur. Yurtdışı parti temsilcilikleri ile ilişki içinde çalışır. İhtiyaç duyduğu yerde ve oranda alt bürolaşmaya gider. Partinin dış politikasının belirlenmesi ve uygulanmasında etkili rol oynar. İ- Eğitim Bürosu:

Parti üyelerinin ve kitlenin eğitimi ve aydınlatılması çalışmalarını yürütür. Parti eğitim okulları oluşturur, üyelerini yeteneklerine göre uzmanlık eğitimine tabi tutar. İnceleme araştırma birimlerini oluşturur.

J- Basın-Yayın-Enformasyon Bürosu:

Partinin propaganda çalışmalarından sorumludur. Çağın gelişmiş teknolojik imkânlarından yararlanarak radyo-TV-internet yayıncılığı ve yazılı basın çalışmalarını örgütler ve geliştirir.

K- Maliye ve Bütçe Planlama Bürosu:

Genel kongre ve parti meclisi tarafından belirlenen parti bütçesinin ihtiyaçlara uygun kullanımı ve denetiminden sorumludur. Parti aidatları ve diğer yan gelirlerini denetler. Parti gelir-giderinin muhasebe kaydını yapar. Sosyal dayanışma bürosu ile eş güdüm içerisinde çalışır.

L- Sosyal dayanışma Bürosu:

Parti üyelerinin sosyal sorunlarını aydınlatma, çözüm yolları önerme, destek ve katkı sunma çalışmalarını yürütür. Toplumun sosyal yaşam düzeyinin gelişmesine katkı sunacak projeler geliştirir. Aydınlatıcı programlar hazırlar ve uygular. İhtiyaç duyduğu alt büroları ve yan kuruluşları oluşturur. Diğer sosyal kuruluşlarla ilişki ve dayanışmayı geliştirir.

M- Ekonomik İşler Bürosu:

Uzman elemanlarla birlikte partinin izleyeceği ekonomik politikaları belirler.

Tüm bürolar parti genel koordinatörü, meclisi ve koordinasyon kuruluna karşı sorumludur ve çalışmaları hakkında bu kurumlara rapor sunmakla yükümlüdürler. Bürolar aylık toplantı düzenini uygularlar.

Parti Disiplin Kurulu:

Genel kongre tarafından seçilir ve kongreye karşı sorumludur. Kongrede seçilmiş 5 üyeden oluşur. Partinin tüm üye ve organlarının program amaçlarına ve tüzük esaslarına uygun çalışıp çalışmadıklarını denetler. Disiplin kuruluna intikal eden konuları tartışıp karara bağlar. Salt çoğunluk esasına göre karar alır. Disiplin soruşturmasına tabi olan disiplin kurulu üyeleri kendilerine ilişkin karar toplantılarına katılamazlar. Disiplin kurulu kararları bağlayıcıdır. Disiplin kurulu kararına itiraz sadece genel kongreye yapılır.

Disiplin kurulu kendi yönetmenliğine uygun çalışır.

DİSİPLİN İHLALLERİ1- Parti program ve tüzüğüne göre davranmama

2- Yetkilerini kişisel çıkar sağlamak amacıyla kötüye kullanmak, yolsuzluk yapmak

3- Çalıştığı parti örgüt toplantılarına üç kez artarda ve gerekçe bildirmeden katılmamak

4- Disiplin Kurulu bu fiillere göre uyarı, üyelikten geçici ihraç ve ihraç etme kararları alarak uygular.

KADIN ÖRGÜTÜPartinin Programda ifade ettiği hedeflere ulaşmak ve Kürdistanlı kadının ekonomik, sosyal, kültürel ve eğitsel alanda yaşadığı köklü sorunlara çözüm getirmek, özgür ve eşit yaşam seçeneğini geliştirmek ve bu temelde toplumsal hayatın tüm alanlarında etkinliğini sağlamak amacıyla örgütlenen parti kadın teşkilatı, toplumun tüm kesimlerinden kadınları kucaklamayı hedefler. Kendi örgütlenme esaslarını, çalışma ve yönetim düzenini belirleyerek çalışmalarını yürütür. Parti örgütü ile uyum, koordine ve dayanışma içerisinde faaliyetlerini yürütür. Parti çalışmalarının bütünlüğü içerisinde özerk bir yapılanmaya sahiptir. Parti parti kongrelerine kendi üyeleri arasından seçilmiş delegeler göndermek suretiyle kendisini temsil ettirir ve kararların oluşmasına katkıda bulunur.

GENÇLİK ÖRGÜTÜPartinin program hedeflerini gerçekleştirmek ve gençliğin yaşadığı özgün sorunlara çözüm getirerek özgür demokratik gelişimini sağlamak amacıyla kurulan gençlik örgütü, özerk bir yapıda olup kendi örgütlenme, yönetim ve çalışma tarzını, belirlediği tüzüksel esaslara uygun gerçekleştirir. Toplumun tüm kesimlerine mensup gençlik kesimini kucaklamayı hedefleyen parti gençlik örgütü, parti ile uyum, koordine ve dayanışma içerisinde bulunur. Kendi üyeleri içerisinden seçilmiş delegeleri göndermek suretiyle parti kongrelerinde temsil edilir ve karar süreçlerine katılır.

GEÇİCİ MADDE1- PWD Yasal zeminde ve legal bir parti olarak Kürt halkı adına siyaset yapmayı hedeflemektedir. Ancak mevcut koşullarda ne Kürt sorunu çözüme kavuşmuş, ne de yasal legal siyaset yapmanın koşulları vardır. Bu koşullar oluşuncaya kadar PWD;

a. Bulunduğu koşullarda ve faaliyet yürüttüğü alanlardaki çalışmaların düzeyine uygun bir örgütlenme ve çalışma düzeni içinde olacaktır,

b. Örgütler, alanlarda yapılacak toplantı ve konferanslarda ve seçim sistemi esas alınarak oluşturulacaktır. c. PWD adına çalışma yapmak isteyen her kişi, grup ya da çevre bulunduğu alan veya meslek sahasında örgütlenme, çalışma ve sonuçlarını genel faaliyetlerle buluşturma inisiyatifine sahiptir.

21 Ekim 2004
PWD-K
Etiketler: Partîya Welatparêzên Kurdistan, PWD-K, Parti Tüzüğü, Kurdistan